Контакт

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ
 
Бул.„Илинден“63а
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: 02 3251 251; 02 3251 250
Факс: 02 3251 269

e-mail: dkzjn@gs.gov.mk

 

КОНТАКТ ЗА СТРАНКИ

секој работен ден во период од 12:30 до 15:00 часот

 

 
Одговорно лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Марјан Витанов - Советник за решавање по жалби за јавни набавки од органите на единиците на локалната самоуправа, градот Скопје и јавните претпријатија

Телефон: 02/3251-259
Факс: 02/3251-269

 

  

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Зоран Трајановски – Раководител на сектор за логистика, финансиски прашања, информатички системи и човечки ресурси

Телефон: 02/3251-267
Факс: 02/3251-269

zoran.trajanovski@gs.gov.mk

 

Офицер за заштита на лични податоци

Савка Нејковска Тасева

e-mail: savka.nejkovska@gs.gov.mk

                               тел: 02 3251 264                            

 
 
Овластено лице за прием на пријави заради внатрешно пријавување согласно Закон за заштита на укажувачи

Зоран Трајановски – Раководител на сектор за логистика, финансиски прашања, информатички системи и човечки ресурси

Телефон: 02/3251-267
Поштенска адреса: Бул. Илинден бр. 63 а
Електронска пошта за прием на пријави : prijavidkzjn@gs.gov.mk