Почитувани посетители, Добредојдовте на интернет страницата на Државната комисија за жалби по јавни набавки

Искрено се надеваме дека овде ќе ги пронајдете сите информации за спознавање на системот за правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство во Република Северна Македонија.

Со цел да се хармонизира системот на јавните набавки во Република Северна Македонија со правниот систем на Европската Унија (acquis communautaire), а сето тоа во насока на приближување на Република Северна Македонија кон Евро – атланските интеграции, основана е Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Државната комисија е самостоен државен орган со својство на правно лице кое работењето и одлучувањето ги има уредено со Деловник. Државната комисија е составена од претседател и четири членови - именувани од Собранието на Република Северна Македонија кои функцијата ја извршуваат професионално за период од пет години. Државната комисија има и стручна служба во која вработените имаат статус на административен државен службеник.

Мисија на Државната комисија е да обезбеди брза, oбјективна и ефикасна правна заштита во постапките за доделување договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство. Правната заштита е достапна во сите фази на постапката, од објавата на огласот до доделувањето на договорот за јавна набавка.

Вашите коментари и предлози можeтe да ги праќате по е-пошта на адреса: dkzjn@gs.gov.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 51 -та Седница одржана на ден 24.11.2021 година, постапувајќи во согласност со член 132 став 7 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – претседател на Државната комисија.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки известува дека во период од 25 до 29 Октомври 2021 година во рамки на твининг проектот „ Strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control Functions“ се оствари работна посета на делегација од Државната комисија за контрола на постапките за јавни набавки на Република Хрватска. На истата се разменија мислења и искуства во однос на постапувањето во жалбената постапка, со назначување на интенцијата на подобрување на правната пракса во процесните дејствија на правна заштита.

И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани посетители, Државната комисија за жалби по јавни набавки Ве известува дека наративниот дел на Предлог – Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година за консултации со јавноста е објавен на следниот линк.  Ве молиме посетете го за коментари и предлози.

Pages